Date de Contact

Șef Serviciu

BLAGA RAZVAN-IONUT

DESCRIEREA ACTIVITAȚILOR SPECIFICE

1.Misiunea serviciului

Misiunea serviciului este administrarea, gestionarea, întreţinerea şi repararea fondului locativ aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Bârlad. Administrarea pe principiul autofinanţării a blocurilor construite prin ANL și gestionarea taxei speciale de salubrizare de la persoane fizice și juridice.

2.Activitățile serviciului

Serviciul Administrare Fond Locativ asigură coordonarea administrării şi gestionării fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Barlad sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare.

 • stabilește criteriile de analiză şi soluţionează cererile de atribuire a locuinţelor sociale, de necesitate, de serviciu, convenabile, locuințe pentru tineri construite prin ANL, precum si administrarea, exploatarea si închirierea acestora.
 • elaborează Rapoartele de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri cu privire la specificul obiectului de activitate;
 • pune în aplicare prevederile contractelor noi în baza hotărârilor Consiliului Local;
 • urmăreşte modul de îndeplinire, de către chiriaşi, a obligaţiilor prevăzute în contracte;
 • ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor şi a Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului privind protecţia chiriaşilor;
 • somarea și chemarea în judecata a locatarilor rau platnici, rezilierea, dacă este cazul, a contractelor de închiriere, recuperarea creanțelor neîncasate și evacuarea chiriașilor; 
 • vânzarea locuințelor construite din fondul vechi de stat, A.N.L. si case naționalizate;
 • participă prin reprezentanţi la punerea în aplicare a sentinţelor şi dispoziţiiilor de evacuare;
 • participă la procesul de inventariere a spaţiilor administrate;
 • verifică în teren toate sesizările, adresele primite de la cetățeni sau de la alte compartimente din Primăria Municipiului Barlad ce fac obiectul său de activitate și formulează răspunsurile în termenul prevăzut de lege;
 • participă la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, pe baza unor H.C.L transmise pentru aplicare de către Secretariatul Consiliului Local si a Dispoziției Primarului;
 • face propuneri de lucrări de întreținere și reparații ce trebuie executate la spațiile ce aparțin fondului locativ care sunt in obligația proprietarului si estimează valoarea acestora; 
 • gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;
 • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun;
 • încasarea valorilor banești, evidenţierea şi virarea la caseria centrală a primăriei;
 • comunicarea către compartimentul tehnic a stării fizice a imobilelor administrate în vederea întocmirii documentaţiilor pentru reparaţii curente şi capitale;
 • comunicarea listelor cu debitorii, în vederea demarării acţiunuilor de recuperare a sumelor restante;
 • comunicarea listelor cu apartamentele disponibile în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii;
 • gestionarea taxei de salubritate (impunerea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice, urmărirea și încasarea taxei de salubritate)
 • Încasarea taxelor si impozitelor locale