– Constituția  României, modificată și completată de Legea nr.429/2003 –Monitorul Oficial, partea I, nr.758/29.10.2003;

-O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul adminsitrativ;

– Legea nr.188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

-Legea nr.161 din 19aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea deminităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003, republicată, privind transparența decizională în adminsitrația publică;

-Legea nr.544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr.478/2016-privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării executării lucrărilor de construcții;

-Legea nr.350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

– Legea nr.196/2018, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G.nr.262/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.