TERMEN DE ÎNREGISTRARE

Declararea naşterii se face în termen de 30 zile pentru copilul născut viu,  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort si in termen de 24 de ore de la data decesului pentru copilul nascut viu si decedat inauntrul termenului de 30 de zile.

În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se procedează la înregistrarea tardivă a naşterii în baza:
- hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile;
- acte identitate părinţi;
- certificat căsătorie părinţi (după caz);
- certificat naştere mamă ( în cazul când nu este căsătorită).

ACTE NECESARE
1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
2. actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi copie xerox;
3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:
a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate
c) Declaraţie:
- cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
- de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

Numele de familie şi prenumele copilului:
Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.
În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notar public, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului.

Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.

Domiciliul copilului:
Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii.
În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

VERIFICAȚI CORECTITUDINEA DATELOR DIN CERTIFICATUL DE NASTERE!

PASTRATI CU GRIJA CERTIFICATUL DE NASTERE!

Descarcă ÎNREGISTRARE NAȘTERE

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
• părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani;
• reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

  • Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă din fisierul formulare - se semnează în momentul depunerii;
  • Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox;
  • Taxa de 12 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro
  • În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă/ imputernicire avocatiala.

 

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”

Condiţii:

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Notă: Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:
• În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
• În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.

2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
• paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.

3. Pentru cetăţenii străini:
• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul);
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Notă: persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Birlad, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
•personal;
•pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
•prin împuternicit, cu procură specială.

Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite (de titular) – prin procură specială*
* sunt necesare anumite explicaţii în legătură cu ÎMPUTERNICIREA – obiectul mandatului constă în obţinerea de către împuternicit, în numele şi pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civilă.

Situaţii deosebite:
Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face şi de către alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:
•act identitate titular;
•act identitate solicitant;
•adeverinţă medicală care să ateste că titularul este bolnav, netransportabil.

Descarcă CERERE - DUPLICAT CERIFICAT NAȘTERE