• Căsătoria se încheie la sediul Compartimentului de Stare Civilă Birlad dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Birlad. Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii).
 • Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
 • Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 11 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 25 octombrie 2014 puteţi depune dosarul în data de MIERCURI, 15 octombrie 2014

 • Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 11 zile pentru motive temeinice, cu încuviinţarea primarului municipiului Bârlad, pentru motive temeinice, ex. insarcinata mireasa in ultima luna, prezinta adeverinta medicala.
 • Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 11 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.
 • Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
 • Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
 • În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
 1. Regimul comunităţii legale
 2. Regimul separaţiei de bunuri
 3. Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil

 • Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

a) numele pe care l-au avut înainte de căsătorie
b) numele unuia sau celuilalt soţ
c) numele lor reunite
d) unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite

 • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
 • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
 • Soţii aflaţi la prima căsătorie, nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat la constituirea familiei, în cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vedere restabilirii echilibrului bugetar).
 • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.
 • Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare: 150 lei se achita la Primaria municipiului Birlad, cam.9, dupa depunerea dosarului de casatorie
 • Nu se percepe taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.
 • Taxă foto/video: 36 lei.
 • Descarcă INFORMAȚII GENERALE DESPRE CĂSĂTORII

Înainte de întocmirea dosarului de căsătorie vă recomandăm să citiţi rubrica Informaţii generale despre căsătoria civilă.

ACTE NECESARE

 1. Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie xerox). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul sau reşedinţa în municipiul Bîrlad;
 2. Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie xerox);
 3. Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă « se poate căsători »; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 4. Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă;

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al soţului/soţiei şi o copie xerox a certificatului de căsătorie;
 • Sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile;
 • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 • Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă).

PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR!

Descarcă CĂSĂTORIA ÎNTRE CETĂȚENI ROMÂNI

Înainte de întocmirea dosarului de căsătorie vă recomandăm să citiţi rubrica Informaţii generale despre căsătoria civilă.

Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la « CĂSĂTORIA ÎNTRE CETĂȚENI ROMÂNI»

În toate cazurile în care intenţionaţi să încheiaţi căsătoria cu un cetăţean străin vă îndrumăm să solicitaţi informaţii, personal la sediul nostru, la ghiseul Relatii cu publicul

ACTE CETĂŢEAN STRĂIN:

 1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»;
 2. Paşaport (original şi copie xerox) - în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);
  * Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei – pentru cetatenii din tarile care nu fac parte din UE.
 3. Certificat de naştere, original şi copie xerox şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:
 4. Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
  Pentru:
  -cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;
  -Se va ataşa şi traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii / certificatului menţionat anterior;
 5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;
 6. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea unei căsătorii în România, şi regimul matrimonial ales;
  - După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară ( vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga), traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;
  - În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

Descarcă CĂSĂTORIA ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚERAN STRĂIN

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi: reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

 • Cerere tip, se obţine de la ghişeuu Relatii cu publicul sau se descarcă fdi fisierul formulare - se semnează în momentul depunerii;
 • Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox;
 • taxa de 12 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro
 • În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă/ imputernicire avocatiala.

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”

Condiţii:
Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:
1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
Notă: Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:
• În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
• În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
• paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate
3. Pentru cetăţenii străini:
• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)
Notă: persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
•personal;
•pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
•prin împuternicit, cu procură specială.

Situaţii deosebite:
Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face şi de către alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:
•act identitate titular;
•act identitate solicitant;
•adeverinţă medicală care să ateste că titularul este bolnav, netransportabil.

Descarcă CERERE - DUPLICAT CERTIFICAT CĂSĂTORIE