În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

CEREREA SE DEPUNE DOAR LA SEDIUL S.P.C.L.E.P.

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 An.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal.

În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară,  cererea se poate depune prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Actul de identitate se înmânează personal titularului, pe bază de semnătură. În cazul în care, după depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, înmânarea acestuia se realizează astfel:

 1. pentru titularul care se află în ţară, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la notarul public român;
 2. pentru titularul aflat temporar în străinătate, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, procura va fi prezentată tradusă şi legalizată, potrivit normelor în vigoare.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a)
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.7), dupa caz. Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.
 4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul deteriorăriiactului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării actului de identitate;
 • în cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date www.depabd.mai.gov.ro.

Atragem atenţia cetăţenilor  să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Descarcă INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTUL DE IDENTITATE

ANUNT

Vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.


ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  1. se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă Anexa 1 din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal;
 2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original);
 3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, cu care se face și dovada domiciliului;
 4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / certificat de divorț însoțit de acordul parental /Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original);
 5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Primaria municipiului Bârlad sau la Serviciul salubritate;


IMPORTANT  

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Descarcă PRIMUL ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 Vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

ACTE NECESARE

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 2. Certificatul de naştere(copie xerox şi original);
 3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu- (copie xerox şi original);
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original);
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural;
 4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la Primaria municipiului Birlad, sau la Serviciul salubritate.
 5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului.

Descarcă PRIMUL ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.
ACTE NECESARE
Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
• se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
2. Actul de identitate deteriorat sau anulat;
3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original);
4. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);
5. În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original);
6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - (copie xerox și original):
• Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original);
• Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural;
• Dacă solicitantul a avut Cartea de alegător o va preda;
7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achită la Primaria municipiului Bârlad sau Serviciul salubritate.
În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:
8. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original);
9. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original);
10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care iși schimba domiciliul cu acesta (copii xerox şi original).
Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:
11. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original).

Descarcă PIERDERE - DISTRUGERE - DETERIORARE - FURT

Vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

ACTE NECESARE
Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original si copie);
3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);
4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original și copie;
5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - (copie xerox și original);
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original);
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural;
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Primaria municipiului Birlad, sau la Serviciul salubritate.

După caz:
7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original);
8. Certificat de naștere cu mențiunea de căsătorie și divorț/ certificat de căsătorie cu mențiunea de divorț în cazul divorțului pronunțat în străinătate/ hotărârea de divorț pentru divorțul pronunțat în România
9. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care își schimbă domiciliul împreună cu acesta (copii xerox şi original).

La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

Descarcă SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTARE ÎN ROMÂNIA

Vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

ACTE NECESARE:

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
2. Actul de identitate;
3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);
4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - (copie xerox și original):
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original);
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural;
5. Dacă solicitantul a avut Cartea de alegător o va preda;
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Primaria municipiului Birlad sau la Serviciul salubritate.

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:
7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original);
8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original);
9. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care care își schimba domiciliul cu acesta (copii xerox şi original);
10. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:
· numele şi/sau prenumele titularului;
· prenumele părinţilor;
· data ori locul naşterii;
· sexul.

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:
11. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original);

Descarcă EXPIRAREA PERIOADEI DE VALABILITATE - PRESCHIMBARE LA CERERE - MODIFICARE DATE

Dobândire cetăţenie română
ACTE NECESARE:

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
2.Certificat de cetățenie română, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate(original si copie);
3. Certificatele de stare civilă românești ale solicitantului: naștere.căsătorie, naștere copii sun 14 ani care dobândesc cetățenia română cu părinții, original și copie;
4. Certificat divorț/hotărâre divorț definitivă și irevocabilă dacă divorțul s/a efectuat în România sau certicat de naștere/căsătorie românești cu mențiuni, dacă divorțul s-a efectuat în străinătate;
5. Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original si copie);
6. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate /sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc.
7. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - (copie xerox și original):
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original);
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural;
8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Primaria municipiului Birlad sau Serviciul salubritate.
Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de ședere/rezidență eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

Descarcă DOBÂNDIRE CETĂȚENIE ROMÂNĂ