Certificatul de atestare a domiciliului în România, se eliberează la cererea scrisă a titularului, de către DEPABD București.

Cererea poate fi depusă la SPCLEP de domiciliu, personal sau de persoana împuternicită prin procură specială.

Termenul de eliberare este de până la 30 de zile.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă(numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care un cabinet individual de avocatură, solicita date de domiciliu sau CNP necesare intr-un dosar, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate, insotit de:

- certificat de grefa din care sa rezulte ca persoana pentru care se solicita date este parte in dosar;
- copie Xerox dupa imputernicirea avocatiala cu mentiunea conform cu originalul;
- taxele de 1 leu/persoana.


Datele solicitate se trimit instantei de judecata.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul UE 2016/679 al Parlșamentului European și al Consiliului, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.
Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, autorităţilor de sănătate publică judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Taxa pentru furnizarea datelor este de 1 leu/persoană.