Date de Contact

Șef Serviciu

BLAGA RAZVAN-IONUT

DESCRIEREA ACTIVITAȚILOR SPECIFICE

1. Misiunea serviciului

Misiunea serviciului este administrarea, gestionarea, întreţinerea şi modernizarea fondului imobiliar aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Barlad , administrarea pe principiul autofinanţării a blocurilor construite prin ANL si incasarea taxei special de salubrizare de la persoane fizice.

2. Activitățile serviciului

Serviciul Administrare Fond Locativ asigură coordonarea administrării şi gestionării fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Barlad sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare;

 • pune în aplicare prevederile contractelor noi în baza hotărârilor Consiliului Local;
 • elaborează Rapoartele de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri cu privire la specificul obiectului de activitate;
 • urmăreşte modul de îndeplinire, de către chiriaşi, a obligaţiilor prevăzute în contracte;
 • ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor şi a Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului privind protecţia chiriaşilor;
 • participă prin reprezentanţi la punerea în aplicare a sentinţelor şi dispoziţiiilor de evacuare;
 • participă la procesul de inventariere a spaţiilor administrate;
 • verifică în teren toate sesizările, adresele primite de la cetățeni sau de la alte compartimente din Primăria Municipiului Barlad ce fac obiectul său de activitate și formulează răspunsurile în termenul prevăzut de lege;
 • participă la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, pe baza unor H.C.L transmise pentru aplicare de către Secretariatul Consiliului Local;
 • face propuneri de lucrări de întreținere și reparații ce trebuie executate la spațiile ce aparțin fondului locativ care sunt in obligația proprietarului si estimează valoarea acestora;
 • gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;
 • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun;
 • încasarea, evidenţierea şi vărsarea contravalorii consumurilor calculate la caseria centrală a primăriei;
 • comunicarea către compartimentul tehnic a stării fizice a imobilelor administrate în vederea întocmirii documentaţiilor pentru reparaţii curente şi capitale;
 • comunicarea listelor cu debitorii, în vederea demarării acţiunuilor de recuperare a sumelor restante;
 • comunicarea listelor cu apartamentele disponibile în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii.