Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Documente necesare pentru angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Potrivit art. 36, alin. (1), din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal, sunt următoarele:

 • are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

În vederea demarării demersurilor de angajare, persoana care solicită încadrarea ca asistent personal trebuie să prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială Bârlad, următoarele documente:

 • acte de identitate şi de stare civilă ale solicitantului (original și copie);
 • acte de studii ale solicitantului (original și copie);
 • cazier judiciar al solicitantului (original) și adeverință/certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste faptul că solicitantul este apt pentru postul de asistent personal al unei persoane cu handicap grav, fiind menționat dacă se află în evidență cu boli cronice, neuropsihice sau dacă are alte recomandări medicale (original);
 • acordul DGASPC, exprimat în scris, referitor la opțiunea persoanei cu dizabilități/reprezentantul legal (original);
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare (original și copie);
 • act de identitate al persoanei cu dizabilități (original și copie);
 • certificat de naștere, după caz (original și copie) – pentru copiii cu dizabilități sub 14 ani;
 • certificat de încadrare în gradul grav de handicap + Anexă, după caz (original și copie);
 • decizie și cupon de pensie pentru persoana cu dizabilități, după caz (original și copie);
 • document prin care se face dovada reprezentării legale a persoanei cu dizabilități, după caz (original și copie).

Dacă se constată îndeplinirea condițiilor legale obligatorii, iar ancheta socială va fi finalizată cu recomandare de angajare, urmează să fie întocmit contractul individual de muncă, în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului cu actele prezentate mai sus.

Pentru întocmirea contractului individual de muncă, se vor înainta la Directia de asistenta sociala Barlad, în completarea dosarului inițial, următoarele acte:

 • copie după carnetul de muncă pentru cei aflați în activitate până la data de 01.01.2011;
 • copie după adeverințe și după alte documente ulterioare datei de 01.01.2011, care pot atesta vechimea în muncă a asistentului personal;
 • copie după toate documentele care pot atesta vechimea dobândită în muncă în străinătate.

Actele mai sus menționate vor fi prezentate și în original, pentru verificarea conformității cu originalul a copiilor depuse. Actele în original vor fi returnate posesorului.

Indemnizații lunare pentru persoane cu handicap

Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare.

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul grav de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz și se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

În vederea obținerii dreptului la indemnizație lunară, persoanele îndreptățite vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Barlad următoarele documente:

Copii (între 0 – 18 ani)

       Cerere pentru acordarea indemnizației lunare (descarcă de aici);

 • Hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original și copie);
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la D.G.A.S.P.C. (pe numele solicitantului) – conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006, republicată (original);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (original și copie);
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Extras de cont (pe numele solicitantului;
 • Declarația prin care reprezentantul legal al copilului își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială Barlad în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită (descarcă de aici).
 •  

Adulți

 • Cerere pentru acordarea indemnizației lunare (descarcă de aici);
 • Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original și copie);
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006 (original);
 • Act de indentitate al persoanei cu handicap (original și copie);
 • Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original și copie);
 • Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original și copie);
 • Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original și copie);
 • Dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original și copie);
 • Extras de cont (pe numele solicitantului);
 • Declarație prin care solicitantul/reprezentantul legal/altă persoană își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială Barlad în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită de natură să influențeze acordarea dreptului (descarcă de aici);
 • Cerere adeverință (descarcă de aici);
 • Declarația tutorelui că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I;
 • Declarația solicitantului că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I.

Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap

Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap

Conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform Ordinului Autorității Naționale pentru protecția Drepturilor Persoanelor cu Handicap nr.163/21.02.2023, persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

De cardul-legitimație pentru parcare gratuită beneficiază atât persoanele cu dizabilități, cât și reprezentanții legali ai acestora. Documentul poate fi utilizat de familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul persoanei cu dizabilități.

Legitimația pentru parcare gratuită se folosește doar atunci când persoana cu dizabilități se află în autoturism.

Eliberarea legitimației se face pe bază de cerere scrisă. Persoanele cu dizabilități care au domiciliul sau reședința în municipiul Bârlad pot solicita eliberarea legitimației la Direcția de Asistență Socială Bârlad, situată pe bld.Epureanu, nr.35.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

– Cartea de identitate sau Certificatul de naștere (în cazul minorilor)

– Certificatul de încadrare în grad de handicap

Formularul de cerere poate fi descărcat la următorul link:   

Cardul-legitimație pentru parcare gratuită are dimensiuni de 106 mm/148 mm și se completează electronic.

Cardul-legitimație pentru locuri gratuite de parcare este VALABIL pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap.

Documentul este valabil în toate parcările publice din România și din statele Uniunii Europene, dar nu poate fi folosit în parcările de reședință.

CERERE
pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap

– model – Cerere – Card-Legitimatie Parcare – Handicap