a. actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei, după cum urmează:

 • pentru cetăţenii români, după caz: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport;
 • pentru cetăţenii străini sau apatrizi, după caz: permis de şedere temporară/document de identitate/permis de şedere pe termen lung;
 • pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confederația Elveţiană, după caz: certificat înregistrare/carte de rezidenţă.

b. certificatele de naştere ale copiilor (în cazul copiilor până la 14 ani);
c. hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
d. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
e. decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
f. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
g. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente în original sau copie după caz:

 • adeverinţă eliberată de angajator cu salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii (original);
 • cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii (copie);
 • după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.
 • Acte de proprietate;
 • contractul de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru persoanele care locuiesc cu chirie, valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul (copie)/ contract de comodat;
 • copie factură de gaz/energie electrică, în cazul solicitanţilor care utilizează gaze naturale/energie electrică pentru încălzirea locuinţei;
 • copie talon auto/carte de identitate a vehiculului – pentru solicitanţi/membri de familie care deţin în proprietate autoturism;
 • Cuantum ajutor pentru încălzirea locuinței.