1. Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. HCL nr. 57/2016 privind aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate.

Beneficiază de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, copiii din familiile defavorizate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. copilul care este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;
 2. venitul lunar pe membru de familie este de 557,3 de lei , sa aiba dosar de alocatie de sustinere a familiei

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului (descarcă de aici);

 1. cartea de identitate a reprezentantului copilului/partener (original+copie xerox);
 2. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie xerox);
 3. certificatul de căsătorie (original+copie xerox);
 4. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
 5. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
 6. dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox);
 7. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (original+copie xerox);
 8. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (original+copie xerox);
 9. hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (original+copie xerox);
 10. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei:
  *acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii (original);
  *dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie nu se iau în calcul următoarele venituri:

 1. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 4. ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 5. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 6. sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 7. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 8. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de către reprezentantul legal al familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia, respectiv, Direcţia de Asistență Socială ârlad, str. Bd Epureanu r nr. 35.
Cererea de acordare a stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă.
Tichetele au valoarea nominală de 105,01 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar.
Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă se acorda în perioada septembrie – iunie, această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi “săptămâna altfel”.

 1. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
 2. comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
 3. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
 4. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.