CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTORULUI SOCIAL conform Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

TERMENUL FAMILIE DESEMNEAZĂ:

 • Soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
 • Persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află într-una din următoarele situaţii:
  • a. este necăsătorită
  • b. este văduvă
  • c. este divorţată
  • d. al cărei soţ/soţie este declarat(ă) dispărut(ă) prin hotărâre judecătorească
  • e. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află într-una din situaţiile prevăzute la lit.a)-d).
 • Fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii;
 • Bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

TERMENUL PERSOANĂ SINGURĂ DESEMNEAZĂ persoana care a împlinit 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

AJUTORUL SOCIAL se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere (completate de reprezentantul familiei), însoţită de acte doveditoare privind:

 • componenţa familiei;
 • veniturile realizate de către membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii.

În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora, ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

 • Pentru persoana singură – 142 lei
 • Pentru familia cu 2 persoane – 255 lei
 • Pentru familia cu 3 persoane – 357 lei
 • Pentru familia cu 4 persoane – 442 lei
 • Pentru familia cu 5 persoane – 527 lei

Se mai acordă câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie (în condiţiile Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare).

Se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat (afişat mai sus) şi veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure.

Cuantumul ajutorului social se indexează cu 15% dacă cel puţin un membru al familiei beneficiare de ajutor social lucrează cu contract de muncă sau prestări servicii.

Persoana singură/familiile care solicită acordarea ajutorului social nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută de legislaţie.

 • Cerere acordare ajutor social (descarcă de aici);
 • Lista bunurilor (descarcă de aici);
 • Modificarea cererii de plată sau acordarea unor noi drepturi (descarcă de aici);
 • Cerere tip – pentru acordarea ajutorului social;
 • Copii BI/CI/CP – pentru ambii părinţi şi pentru toţi copii din familie care au carte de identitate, cu domiciliul stabil/flotant în municipiul Bârlad;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copii certificat de naştere pentru membrii de familie sub 14 ani;
 • Copie hotărâre de divorţ definitivă;
 • Copie certificat de deces soţ/soţie;
 • Copie sentință privind pensia de întreținere;
 • Cupoane de pensie (originale sau copii);
 • Copie certificat de handicap;
 • Adeverinţă şomaj pentru toţi membrii majori ai familiei
 • Adeverinţă de elev sau student;
 • Adeverinţă copii/elevi instituţionalizaţi;
  * Extras cont pentru plata ajutorului social pe card bancar;
  * Pentru persoanele care nu au card bancar, plata ajutorului social se face prin mandat poştal, iar banii se ridică de la oficiul poștal corespunzător adresei de domiciliu înscrisă în CI/BI sau CIP.