Documente necesare:

 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (în vederea invitării reprezentantului Primăriei Municipiului Bârlad  la recepția la terminarea lucrărilor);
 • Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor (valoare care se va regăsi și în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor) executate în baza autorizaţiei de construire (2 exemplare) însoțită de:
  • document justificativ cu valoarea c+i (fără tva) al valorii reale declarate – dacă beneficiarul autorizației de construire este o persoană juridică;
  • decizie de impunere , emisă de Serviciul impozite și taxe locale, – dacă beneficiarul autorizației de construire este o persoană fizică;
 • Copie xerox după autorizaţia de construire și documentația tehnică vizată spre neschimbare;
 • Referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier  privind respectarea proiectului autorizat precum si certificatul energetic (dupa caz);
 • Copie dupa planul de amplasament și delimitare cu reprezentarea terenului și a construcției semnat și ștampilat de un topometrist autorizat, actualizată;
 • Adeverință emisă de Inspectoratul de stat în Construcții Vaslui;
 • Copie cartea tehnică a construcției;
 • Copie proces verbal de recepție partial (dacă există);
 • Un exemplar după dispozițiile de șantier însoțite de planșele modificatoare, unde este cazul;
 • Deviz general actualizat la terminarea lucrărilor din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate (în original și  însușit de investitor/beneficiar), dupa caz.