Documente necesare:

 • Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, depusă cu cel puţin 15 zile înaintea expirării. Se poate acorda o singură dată pentru o perioada de maxim 12 luni. Se utilizează formularul model F.7 care se obţine de la Biroul unic. Se completează cu copii ale elementelor de identificare ale solicitantului;
 • Certificatul de urbanism în original;
 • Extras de Carte Funciară actualizat – pentru imobile proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pentru înstrăinare,operaţiuni notariale;
 • Copie act identitate/înregistrare firmă;
 • Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism (în copie) anexat cererii;
 • Cererea se înregistrează la Birul unic, numai după:
  • verificarea completării cererii conform formularului;
  • verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate;
  • verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul;
  • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia;
  • verificarea dovezii achitării taxei (după caz)
Certificatele de Urbanism solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.