Documente necesare:

 • Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare depusă cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate.Se poate acorda o singură dată pentru o perioadă de max. 12 luni. Se utilizează formularul F12 care se obţine de la Biroul unic. Va fi însoţită de copii ale elementelor de identificare ale solicitantului şi imobilului;
 • Autorizaţia de construire/desfiinţare în original;
 • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (în copie) anexat cererii;
 • Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C. /D.T.A.D.;
 • Cererea se înregistrează la Biroul unic, din cadrul Primăriei Bârlad numai după:
  • verificarea completării cererii conform formularului;
  • verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate;
  • verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul;
  • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia;
  • verificarea dovezii achitării taxei (după caz).

Autorizaţiile solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.

Termen de rezolvare: 15 zile de la depunerea cererii.