Documente necesare:

 • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie acte proprietate;
 • Copie documentația cadastrală;
 • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 30 zile;
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • Copie după contractul de închiriere/comodat, dupa caz;
 • Memoriu tehnic (descrierea sumară a investiției), dupa caz;
 • Plan de situație pe care va fi marcat vizibil terenul/construcția și cotat față de repere fixe, dupa caz;
 • Dovada plății pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la Biroul unic.
Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie), dupa caz.
Termenul maxim de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Pentru intrarea în legalitate se mai anexează și

 • Procesul verbal de constatare;
 • Dovada plății amenzii;
 • Fotografii amplasament.
Certificatul de Urbanism se poate elibera în 4 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 106 RON.