Documente necesare:

  • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai mult de 30 zile;
  • Copie după Autorizația de Construire și documentația tehnică vizată spre neschimbare;
  • Copie dupa procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dispoziții de șantier;
  • Copie dupa contractul de vânzare-cumpărare/concesiune/închiriere în cazul înstrăinării imobilului;
  • Copie dupa planul de amplasament și delimitare cu reprezentarea terenului și a construcției semnat și ștampilat de un topometrist autorizat, actualizată;
  • Dovada plății pentru eliberarea adeverinței de notare a edificării/extinderii construcției;

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la Biroul unic.
Documentația se va depune în dublu exemplar.
Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Taxa eliberare certificat: 26 RON.