Documente necesare:

 • cerere tip pentru eliberarea avizului de oportunitate;
 • certificatul de urbanism (copie);
 • dovada titlului asupra imobilului – teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);
 • Studiul de oportunitate compus din:
  • piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:
   • prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;
   • indicatorii propuşi;
   • modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;
   • prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;
   • categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale.
               
  • piese desenate:
   • încadrarea în zonă;
   • plan topografic/cadastral cu zona de studiu;
   • conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor (reglementări urbanistice);
 • documentația de urbanism se va prezenta in format digital (pe CD/stick USB)