Documente necesare:

 • cerere tip pentru eliberarea avizului arhitectului-șef;
 • certificat de urbanism (copie), în termen de valabilitate;
 • extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în documentația urbanistică;
 • documentaţie cadastrală/topografică cu proces verbal de recepţie pentru scopul studiului şi inventar de coordonate;
 • avizul de oportunitate (copie);
 • studii de fundamentare, dupa caz;
 • piese scrise ( memoriu de prezentare, regulament local de urbanism);
 • piese desenate ( plan de amplasare a zonei studiate, în teritoriu; plan de încadrare a zonei studiate în P.U.G.; plan cu situaţia existentă pe suport topografic actualizat vizat de O.C.P.I.; plan reglementări urbanistice-zonificare pe suport topografic actualizat vizat de O.C.P.I.; plan cu proprietatea asupra terenurilor şi circulaţia terenurilor, pe suport topografic actualizat vizat O.C.P.I.; plan reglementări echipare edilitară pe suport topografic actualizat vizat O.C.P.I, plan mobilare (planşă ajutătoare) pe suport topografic actualizat vizat O.C.P.I.;);
 • dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnatură pentru specialiştii care au elaborat documentaţia;
 • taxa comisia C.T.A.T.U.;
 • documentația de urbanism se va prezenta în format digital (pe CD/stick USB).