În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare – inclusiv anexa – (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

Documente necesare:

  • Cerere tip şi anexă – formulare tip F8 obţinute de la Biroul unic, se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.D.;
  • Dovada titlului asupra imobilului, care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de desfiinţare (în copie conform cu originalul);
  • Certificat de urbanism (în valabilitate) în copie xerox;
  • Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D. în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare şi după caz, raportul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original (2 exemplare);
  • Avizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate (unde este cazul) stabilite prin certificatul de urbanism şi obţinute de solicitant (1 exemplar în copie xerox);
  • Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie) eliberată de Serviciul Impozite și taxe locale, din cadrul Primăriei Bârlad;
  • Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie);
  • Documentul OAR conf. Art.6, alin(2) din H.G.R.932/2010 actualizată(în copie).