Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

a) certificatul de urbanism (în valabilitate) copie;
b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

c.1) documentaţia tehnică – D.T. şi pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

d) avizele /acordurile, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv planșele anexe care fac parte integranta din aviz;

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura,dupa caz;
d.2) avize și acorduri privind securitatea la incendiu,protecția civila, sănătatea populației,dupa caz;
d.3 ) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz;
d.4 ) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie);
d.5 ) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente – consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie -, după caz (1 exemplar copie);
d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie la clădiri existente în vederea creşterii performanţei energetice (1 exemplar copie);
d.7 ) referatele de verificare a documentaţiei privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, corespunzător categoriei de importanţă a construcţiei (câte 1 exemplar);

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie);
f) dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie);
g) anexa la „Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”, completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare originale);
h) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de construire;
i)simulare decizie de impunere de la Serviciul Impozite și taxe locale (pentru persoane fizice).

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la Biroul unic.
Documentația se va depune în dublu exemplar.
Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi înregistrate numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Autorizația de construire se poate elibera în 4 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 223 RON.