ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERI TERENURI 25.02.2020

ANUNŢ LICITAŢIE ÎNCHIRIERE

 

1.     INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Municipiul Bârlad organizează licitaţie publică pentru închirierea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT Bârlad, conform HCLM Barlad nr.286/30.09.2019, HCLM Bârlad nr.342/31.10.2019, HCLM Bârlad nr.343/31.10.2019, HCLM Bârlad nr.381/29.11.2019, HCLM Bârlad nr.416/16.12.2019 și temeiului legal O.U.G. 57/2019, reprezentând un număr de 11 terenuri însumând 2.945 mp, conform caietelor de sarcini.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, et.II, camera 32.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, et.II, camera 32.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită cash, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 1500.

4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2020 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.1 Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. DATA ŞI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂŞURA SEDINŢA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:  25.02.2020 ora 1100Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX ŞI/SAU ADRESA DE E-MAIL ALE INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE ABILITATE, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII: 30.01.2020.

Lista IMOBILE pt inchiriere 25.02.2020

Sari la conținut